کتب

سید محمود شبگو منصف, 1384, مدیریت هتلداری, انتشارات کتیبه گیل, تالیف ادامه...سید محمود شبگو منصف, 1392, راهنمای کتاب انگلیسی مبانی مدیریت ، انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت, انتشارات طاعتی,

سید محمود شبگو منصف, 1392 چاپ دوم, Fundamental of management, English for management students. Second edition, انتشارات طاعتی, آموزشی ادامه...سید محمود شبگو منصف, 1392 چاپ چهارم, اصول سرپرستی و مدیریت, انتشارات طاعتی, تالیف ادامه...سیدمحمود شبگو منصف
سیدمحمود شبگو منصف

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^