پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

سیدمحمود شبگو منصف
سیدمحمود شبگو منصف

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^