معرفی

مشخصات فردی

سیدمحمود شبگو منصف

نام - نام خانوادگی : سیدمحمود   شبگو منصف

پست الکترونیکی : monsef.mahmoud@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت منابع انسانی و روابط صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آستین- تگزاس - امریکا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ایالتی میسوری امریکا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی-بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیپت علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/03/011

سیدمحمود شبگو منصف
سیدمحمود شبگو منصف

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^